REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNEJ

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Sesji fotograficznej przeprowadzonej przez fotografa Paulinę Niemińską-Momot

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 • Regulamin – niniejszy „Regulamin Sesji fotograficznej”;
 • Organizator – Paulina Niemińska-Momot z siedziba przy ulicy Krzywej 22c, 05-092 Łomianki, NIP 1251154190, REGON 380203214
 • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Sesji. Za Uczestnika uważa się osoby, które wpłaciły Zadatek;
 • Osoba zainteresowana – pełnoletnia osoba fizyczna, zgłaszająca chęć udziału w Sesji;
 • Cena – Ceny są podane w polskich złotych Sprzedawca jest zwolniony od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Kupujący nie ponosi kosztu podatku VAT. Cena obejmuje udział w Sesji fotograficznej. Cena może zostać pomniejszona o przysługujące Uczestnikowi rabaty lub zniżki określone na odrębnych zasadach;
 • Cennik – wykaz cen za poszczególne pakiety. Cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.photofeelingsbypaula.com;
 • Zadatek – określona szczegółowo w Regulaminie czynność polegająca na zapłacie określonej Regulaminem kwoty na poczet wykonania Umowy, Ceny pomniejszonej o ewentualne rabaty i zniżki;
 • Sesja fotograficzna – usługa realizowana na rzecz Uczestnika przez Organizatora włącznie z obróbka graficzną fotografii oraz ich wydrukiem;

§ 3 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 • Osoba zainteresowana może dokonać zgłoszenia chęci udziału w Sesji fotograficznej w imieniu własnym lub w imieniu innej Osoby zainteresowanej.
 • Cennik Sesji fotograficznej znajduje się na stronie www Organizatora www.photofeelingsbypaula.com.
 • W celu zgłoszenia udziału w Sesji fotograficznej należy skontaktować się z Organizatorem mailowo: hello@photofeelingsbypaula.com lub bezpośrednio przez stronę internetową w zakładce kontakt oraz podać niezbędne dane takie jak:
  • imię i nazwisko zgłaszanych Osób zainteresowanych,
  • dane kontaktowe: nr telefonu oraz adres e-mail,
 • Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W celu rezerwacji udziału w Sesji fotograficznej należy dokonać wpłaty Zadatku w wysokości: 300PLN (trzysta złotych 00/100) na numer konta: 05 1050 1025 1000 0097 0094 4003 Odbiorca: Paulina Niemińska-Momot, tytułem: Zadatek za Sesję fotograficzną (imię nazwisko, termin klienta) w terminie 48 godzin. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż na 3 dni przed ustalonym pierwszym terminem Sesji fotograficznej. Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Wydarzenia.
 • Warunki rezygnacji oraz zwrotu Zadatku określa § 4.
 • Wpłata Zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Przy akceptacji niniejszego regulaminu Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności poprzez umieszczenia jego wizerunku w materiałach multimedialnych oraz drukowanych, w celu prowadzania działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilach społecznościowych oraz stronach internetowych Usługodawcy. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Organizator dopuszcza realizację Sesji fotograficznej na podstawie bonu podarunkowego, którego wartość jest równa z ceną Sesji fotograficznej wynikającej z Cennika.

§ 4 WYKONANIE USŁUGI

 • Po dokonaniu całkowitej wpłaty w ustalonym terminie i miejscu Sesja fotograficzna w wybranym pakiecie zostaje wykonana.
 • Maksymalny czas oczekiwania na galerię ze zdjęciami do wyboru po wstępnej obróbce to 30 dni. Organizator podejmuje decyzję o wyborze zdjęć na podstawie własnego poczucia estetyki oraz doświadczenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego.
 • Organizator przekazuje w ciągu kolejnych 20 dni, od momentu wyboru konkretnych fotografii przez Uczestnika, wybrane zdjęcia w formie elektronicznej (mały i duży format) na podany adres mailowy w formie linku do ściągnięcia. W sezonie letnim czas oczekiwania może wydłużyć się do 30 dni. Wydruki dokonywane są na papierze jedwabistym o wymiarach 15x21cm, zapakowane w firmową kopertę Photo feelings. Uczestnik odbiera je osobiście lub Organizator wysyła je do Uczestnika (zgodnie z wybraną ofertą).
 • Nieobrobione pliki RAW oraz ujęcia poza pakietem nie będą udostępniane Uczestnikowi.
 • Wykonane fotografie są przechowywane przez Organizatora przez 6 miesięcy. Archiwizacja i pobieranie zdjęć w wersji elektronicznej leży po stronie Uczestnika Sesji fotograficznej.

§ 5 REZYGNACJA

 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu telefonicznie pod numerem 501297673 lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres hello@photofeelingsbypaula.com.
 • W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu w terminie 24 godzin od chwili zapłaty Zadatku, Uczestnikowi przysługuje zwrot Zadatku w pełnej wysokości. Za moment zapłaty Zadatku uznaję się datę i godzinę zaksięgowania Zadatku na koncie Organizatora.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Sesji fotograficznej do 10 dni przed ustalonym pierwszym terminem Sesji fotograficznej, Uczestnikowi przysługuje zwrot Zadatku w wysokości 50 % wpłaconej kwoty.
 • Organizator zastrzega możliwość odsprzedaży przez Uczestnika udziału w Wydarzeniu innym Osobom zainteresowanym. Zmiana nie podlega dodatkowym opłatom.
 • W pozostałych przypadkach, w szczególności w przypadku niedokonania wpłaty pozostałej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 5 lub w przypadku rezygnacji z Sesji fotograficznej w terminie późniejszym niż 10 dni przed ustalonym pierwszym terminem Sesji fotograficznej Zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych:
 • o konieczności odwołania Sesji fotograficznej Organizator informuje Uczestników telefonicznie lub e-mailem niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności odwołania Sesji fotograficznej. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma zwrot pełnej opłaty za udział w Sesji fotograficznej wniesionej przez Uczestnika na rzecz Organizatora, zgodnie z Cennikiem lub otrzyma możliwość wyboru nowego terminu,
 • o zmianie terminu Wydarzenia Organizator informuje Uczestników telefonicznie lub e-mailem nie później niż 3 dni przed ustalonym pierwszym terminem Sesji fotograficznej. W przypadku zmiany terminu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Sesji fotograficznej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o zmianie terminu i zwrot Zadatku w pełnej wysokości lub pełnej opłaty wniesionej za Sesję fotograficzną.

§ 6 REKLAMACJE, SZKODY

Mając na uwadze, że efekt końcowy Sesji zależy od wielu czynników: pogody, współpracy między fotografką a osobami fotografowanymi, humoru modeli oraz ilości światła zastanego w miejscu wykonywania Sesji Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.

 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane:
  • na piśmie, na adres siedziby Organizatora,
  • e-mailem: na adres hello@photofeelingsbypaula.com
 • Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 • O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 • Uczestnik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 • W razie wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia.

§ 7 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Miejsce, godzina, czas trwania są każdorazowo ustalane przez Organizatora z Uczestnikiem Sesji fotograficznej.
 • W przypadku wykonywania Sesji w miejscach, w których pobierana jest dodatkowa opłata za wejście, opłata ta ponoszona jest przez klienta.
 • Koszt wynajmu studia oraz makijażu doliczany jest oddzielnie.
 • Sesje zdjęciowe wykonywane są na terenie Warszawy oraz 20 km od miasta. Za każdy dodatkowy kilometr w ramach Sesji fotograficznej poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzednim do ceny doliczone zostanie 1,30 PLN.
 • Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia w ustalonym miejscu. Przybycie na miejsce z opóźnieniem nie skutkuje wydłużenia Sesji fotograficznej.
 • Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym Sesję fotograficzną należy przesłać e-mailem: na adres hello@photofeelingsbypaula.com niezbędne dane takie jak:
  • nazwa,
  • adres siedziby,
  • NIP.
 • Zdjęcia, które otrzymuje Uczestnik są utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Sesje są chronione, dlatego poszczególne zdjęcia nie mogą być przerabiane (np. poprzez nakładanie na nie filtrów, zmianę kolorystyki, kadrowanie, naklejanie na nie innych grafik lub symboli), a następnie publikowane. Każda zmiana musi być konsultowana z fotografem.
 • Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.photofeelingsbypaula.com oraz mailowo na każde żądanie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa, po wpłaceniu Zadatku, Uczestnika obowiązują postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.

Załącznik nr 1

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WYDARZENIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO−informujemy, że:
I Administrator danych
Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest Paulina Niemińska-Momot z siedziba przy ulicy Krzywej 22c, 05-092 Łomianki, NIP 1251154190, REGON 380203214
II Kontakt
W zakresie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: hello@photofeelingsbypaula.com lub drogą pocztową pod adresem: ul. Krzywa 22c, Łomianki (05-092),
III Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych
Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy od celu, dla którego dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

 • Organizacji i zapewnienia uczestnictwa w Sesji fotograficznej, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • innych działań w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 •  

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Sesji fotograficznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT, księgowe itp.) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Powierzenie danych osobowych klientów Administratora pełnomocnikom zagranicznym z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje po ustaleniu tego z Klientem. Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Administratora. Ponadto Administrator współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych.
V Dane osobowe w mediach społecznościowych
Administrator dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Facebook i Youtube. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Administratora, z wyłączeniem informacji zawartych w komentarzach lub wiadomościach prywatnych.
VI Bezpieczeństwo danych
W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora.
VII Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
Każda osoba, której dane osobowe posiada Administrator, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres: hello@photofeelingsbypaula.com. Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
VIII Profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJE WZIERUNKU

Ja niżej podpisana/y …………………………………………….. na podstawie art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
dobrowolnie i nieodpłatnie zezwalam na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu publikowania zdjęć w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Organizatora,

…………………………………………………
oświadczam, że powyższa nieodpłatna zgoda obejmuję także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie i rozpowszechnienie we wskazanym wyżej celach, w tym w szczególności rozpowszechnianie w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora,

…………………………………………………
oświadczam, że zostałam poinformowana o możliwości wycofania zgody na publikację zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Wydarzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania mojego wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………
oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia nie narusza moich dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

…………………………………………………

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do www.photofeelingsbypaula.com w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest Paulina Niemińska-Momot z siedziba przy ulicy Krzywej 22c, 05-092 Łomianki, NIP 1251154190, REGON 380203214. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Paulina Niemińska-Momot z siedziba przy ulicy Krzywej 22c, 05-092 Łomianki, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: hello@photofeelingsbypaula.com

Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony www.photofeelingsbypaula.com mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Photo feelings Paulina Niemińska-Momot. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów:
Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.
Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.